Minit Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

SK EN
SK EN
O nás produkty Kvásková línia Predajne Minit novinky Pracovné ponuky Spolupráca Kontakt

Spoločenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné správanie firiem alebo Corporate Social Responsibility (CSR) možno označiť ako aktivity idúce nielen nad rámec zákonných, ale aj etických, komerčných a spoločenských očakávaní. CSR možno pomenovať ako záväzok firiem prijímať takéto rozhodnutia a realizovať také postupy, ktoré sú žiaduce z hľadiska hodnôt a cieľov našej spoločnosti.“ (zdroj : internet)

My v MINIT SLOVAKIA si uvedomujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie, na spoločenské prostredie, v ktorom podnikáme a na ľudí, s ktorými sa stretávame a ovplyvňujeme ich našimi aktivitami. Piliere spoločenskej zodpovednosti sú silné hodnoty našej spoločnosti, ktoré sa snažíme každodenne napĺňať a riadiť sa nimi.

CSR aktivity v oblasti životného prostredia

Viac ako desať rokov pracujeme na zlepšovaní zhody s právnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia, edukácii našich zamestnancov v tejto oblasti, angažujeme sa v práci s komunitami a naše výrobky pravidelne a s láskou posúvame zraniteľným skupinám. Spoločenskú zodpovednosť nechápeme len formálne ako trend, ale ako povinnosť plniť si záväzok voči spoločnosti, ktorej zdroje využívame s ohľadom na rast našej spoločnosti a úspešné etablovanie sa na trhu. Uvedomujeme si, že to, čo čerpáme zo spoločnosti a zabezpečuje nám rozvoj, to by sme mali vrátiť späť, aby fungovala synergia vzájomných energií. Nevystupujeme s veľkou pompéznosťou, ale snažíme sa s pokorou a rešpektom nájsť svojimi aktivitami rovnováhu v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

Ako organizácia sa sústreďujeme na to, aby sme sa starali a chránili prírodné zdroje, dodržiavali a sledovali aktuálne právne predpisy a implementovali prijímané zmeny do systémových procesov našej spoločnosti.

V oblasti životného prostredia zodpovedne, raz ročne, prechádzame auditom legislatívnej zhody, aby sme garantovali dôslednosť interných procesov s ohľadom na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. Už viac ako 10 rokov spolupracujeme s externou poradenskou firmou v oblasti životného prostredia, reagujeme na zmeny legislatívy a neustále prijímame podnety a hľadáme cesty pre zlepšovanie.

V rámci odpadového hospodárstva uplatňujeme v súlade so zákonom hierarchiu odpadového hospodárstva a zameriavame sa primárne na predchádzanie vzniku odpadov.

Keďže podnikáme v segmente výroby potravín a polotovarov, potraviny, ktoré nespĺňajú vizuálne kritéria pre kvalitu poskytujeme do potravinovej banky, prostredníctvom ktorej podporujeme zraniteľné skupiny obyvateľov nášho regiónu a spolupracujeme s komunitami, ktoré sprostredkovávajú pomoc.

Odpady, ktoré vznikajú našou činnosťou triedime a pravidelnými školeniami zamestnancov, mieru triedenia zvyšujeme, čo nám pomáha vyhľadávať takých odberateľov odpadu, ktorí odpad prednostne zhodnocujú a nie skládkujú.

Dbáme na to, aby naši partneri boli osobami oprávnenými nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch a boli tak zárukou, že s odpadom budú nakladať v súlade so záväznými požiadavkami.

Naše procesy sú nadstavené na triedenie a spracovanie bioodpadu, ktorý vzniká na linkách a v baliarni, napríklad múka, cesto, plnky, syr či semienka.

V pilotnej fáze sme zaviedli do siete viac ako 500 franšízových pekárničiek v strednej Európe viacnásobne použiteľné boxy na zásobovanie tovarom, čím sme výrazne znížili vznik odpadov z jednorazových obalov. Zavedením tohto opatrenia predchádzame vzniku obalového materiálu a pristupujeme k znižovaniu spotreby prírodných zdrojov na výrobu stále nových a nových obalov.

Tiež sa sústreďujeme na obalové materiály, pre ktoré vieme zabezpečiť ich opätovnú recykláciu. Nakupujeme také jednotky balenia, ktoré sú efektívne pre našu výrobu.

Postupne zavádzame požiadavku voči našim dodávateľom na opakovane použiteľné boxy alebo sudy pri dodávaní vstupných surovín namiesto jednorazových obalov. Jasne definujeme požiadavky zohľadňujúce ochranu životného prostredia na našich dodávateľov, rozširujeme ich okruh a snažíme sa vyberať zodpovedné a transparentné spoločnosti, v spolupráci s ktorými sa nám bude dariť napĺňať piliere našej spoločenskej zodpovednosti.

Sociálny rozmer CSR aktivít

V rámci spoločenskej zodpovednosti je pre nás mimoriadne dôležitý sociálny rozmer.

Primárne sa zameriavame na internú komunikáciu, smeruje na zamestnancov a ich edukáciu, ale aj prijímanie podnetov od nich, aby sa uplatňovala spätná väzba na prijímané opatrenia a mohla sa tak vytvárať dobrá atmosféra aj vo vnútri spoločnosti.

Podstatnou súčasťou filozofie našej sociálnej podpory je podpora miestnych komunít, primárny dôraz kladieme na motiváciu zamestnancov a vytváranie bezpečného pracovného prostredia s presahom na rodinné väzby a komunitné aktivity.

Starostlivosť o ľudí v blízkom či širšom okolí našej spoločnosti a komunitná podpora sú ciele, ktoré sa snažíme plniť už niekoľko rokov. Spolupracujeme s Potravinovou bankou a Červeným krížom a ročne im darujeme niekoľko paliet výrobkov. Naša „MINIT podpora“ tak putuje priamo konkrétnym rodinám v ťažkých životných situáciách. Sme partnerom a podporujeme rôzne aktivity organizácií Úsmev ako dar a občianske združenie Štefánik.

Angažujeme sa v aktivitách komunít a venujeme sa podpore a rozvoju mladej generácie. V rámci našich CSR aktivít organizujem exkurzie pre školské triedy, počas ktorých so žiakmi prejdeme celý proces výroby a počas prehliadky výroby im odborníci priblížia celý postup prípravy surovín, polotovarov až po výrobu finálnych produktov MINIT. Zameriavame sa na sprístupňovanie informácií verejnosti o pekárenskom segmente, o jeho postupnom vývoji, modernizácii, aktuálnych trendoch a výzvach.

Naši odborníci sú súčasťou odborných prednášok na školách, no poskytujú odborné konzultácie aj diplomantom pri písaní záverečných prác.

Ekonomický rozmer CSR aktivít

Vytváranie pridanej hodnoty vzťahov so zákazníkmi a spoločenská zodpovednosť v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca sú pre našu spoločnosť veľmi podstatné. Naším primárnym zámerom je spolupracovať s takými obchodnými partnermi, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty ako my a realizujú také postupy, ktoré zohľadňujú dopady činnosti na životné prostredie.

Naše dlhoročné pôsobenie v spoločnosti, aktivity a spôsob prezentácie našich hodnôt nám prinieslo prestížne ocenenie FéliX v kategórii Výnimočný rodinný biznis 2022 a toto ocenenie berieme ako zodpovedný záväzok voči spoločnosti, aby sme svojimi novými aktivitami, možno aj smerovanými na mladú generáciu, prispievali k prosperite spoločnosti a preukazovali tak svoju spoločenskú zodpovednosť.