Projekty

arrow
eunia.jpg „Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu: Múzejná 208/1, Dunajská Streda
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandardnosti mrazených pekárskych polotovarov využitím inovácií na báze nových informačno-riadiacich a kontrolných systémov a nových technologických postupov

Stručný opis realizovaného projektu:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a predaj mrazených pekárenských polotovarov. Spoločnosť Minit Slovakia spol. s r.o. vo svojom závode v Dunajskej Strede dnes vyrába mesačne priemerne viac ako 178 druhov výrobkov. Spoločnosť sa dlhodobo usiluje o zdokonaľovanie výrobnej technológie, zvyšovanie a štandardizáciu kvality svojich výrobkov, orientuje sa na vlastný vývoj a výrobkové inovácie hlavne v smere zdravej výživy.

Pri začatí projektu sa definovali nasledovné ciele:

1. Skvalitnenie procesu prípravy výroby zavedením moderného automatizovaného systému dávkovania surovín do múčnych zmesí umožňujúceho dosiahnutie štandardnej kvality cesta i pri meniacej sa kvalite surovín a vylúčenie ľudského faktora pri navažovaní veľkého počtu zložiek pripravovaných zmesí. 
2. Optimalizáciu a štandardizáciu stupňa predpečenia produktov zavedením účinnej kontroly a inteligentného systému riadenia procesu zohľadňujúceho aktuálnu kvalitu vstupujúceho cesta a požadovaný stupeň predpečenia schopného reagovať v reálnom čase na snímané parametre .
3. Zavedenie a zdokonalenie kontrolných metód potrebných pre predikciu a hodnotenie kvality a vlastností  surovín, polotovarov a produktov.
4. Rozšírenie sortimentu zdravie podporujúcich produktov.

Dosiahnuté výsledky:

Výsledkom projektu sa skvalitnil a zrýchlil proces prípravy výroby zavedením moderného automatizovaného systému dávkovania surovín do múčnych zmesí, uskutočnila sa optimalizácia a štandardizácia stupňa predpečenia produktov pomocou 7 kusov nových rotačných pecí. Zaobstarané meracie zariadenia a vylepšenie kontroly kvality umožnili zdokonaliť kontrolné metódy potrebné pre predikciu a hodnotenie kvality a vlastností surovín, polotovarov a produktov a v neposlednom rade aj rozšírenie sortimentu zdravie podporujúcich produktov. Lepšie poznanie zákonitostí o vplyve surovín a tepelných podmienok počas výroby na vlastnosti cesta a kvalitu hotových výrobkov umožnilo zaviesť ucelený inteligentný informačný a riadiaci systém zahrňujúci všetky stupne výroby. Pomocou novoprijatých pracovníkov technológovia spoločnosti vyvinuli 10 zdravie podporujúcich produktov, ktoré boli zavedené na domáci a zahraničný trh. Realizáciou projektu sa vytvoril 6 nových pracovných miest.

Názov a sídlo prijímateľa: MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Dátum začatia realizácie projektu: 10.02.2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 31.12.2015
Logo operačného programu: oprogram.jpg
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 412 111,60 €
Fotodokumentácia z cenovej ponuky: