Informácie pre dotknutú osobu

arrow
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ poskytuje týmto dotknutej osobe pred spracúvaním jej osobných údajov

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 17 053 897, sídlo: Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, prípadne telefón alebo e-mail, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená;

b) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: podnikanie, obchodná politika, marketing a propagačné aktivity prevádzkovateľa a vzájomná obchodná spolupráca a komunikácia prevádzkovateľa a dotknutej osoby;

c) právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je súhlas dotknutej osoby; 

d) informáciu o tom, že dôvodom spracúvania osobných údajov nie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany;

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje; kategória príjemcu: sprostredkovateľ, iná fyzická osoba, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje - bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

g) informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; kritérium určenia doby uchovávania: do ukončenia vzájomnej spolupráce dotknutej osoby a prevádzkovateľa, prípadne do ukončenia rokovaní o uzavretí zmluvy o spolupráci dotknutej osoby a prevádzkovateľa bez toho, aby došlo k uzavretiu takejto zmluvy; osobné údaje sa však môžu uchovávať aj dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných predpisov a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov;

h) informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov;

i) informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

j) informáciu o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

k) informáciu o tom, že poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o neexistencii následkov neposkytnutia osobných údajov;

l) informáciu o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

SÚHLAS  DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov označením tohto súhlasu ako svojim jednoznačným potvrdzujúcim úkonom vyjadrujem svoj výslovný súhlas (ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle) so spracúvaním mojich osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, mesto alebo obec bydliska, miesta podnikania a/alebo sídla, telefónne číslo, e-mailová adresa) na účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: podnikanie, obchodná politika, marketing a propagačné aktivity prevádzkovateľa a vzájomná obchodná spolupráca a komunikácia prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

OSOBITNÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

MINIT Slovakia ako prevádzkovateľ dotknutej osoby, pred spracúvaním ich osobných údajov výslovne upozorňuje, že majú podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov

a) právo namietať spracúvanie ich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa ich konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ako aj

b) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Oficiálne pravidlá propagačnej súťaže:
„Hlasuj za novinku“

1. Priebeh súťaže

Pokiaľ organizátor nerozhodne inak, súťaž trvá v termíne od 7.3.2019 do 31.3.2019.

Súťaž bude prebiehať online na facebookovej stránke organizátora; táto sa považuje za miesto konania súťaže.

Podmienkou zapojenia do súťaže je komentovanie príspevku na facebookovej stránke organizátora. Odvolaním alebo zrušením označenia facebookovej stránky organizátora ako „páči sa mi“ (lajkovania) alebo komentáru príspevku na facebookovej stránke organizátora alebo zdieľania facebookovej stránky organizátora účasť v súťaži zaniká.

Organizátor bezodkladne po skončení súťaže zo všetkých účastníkov výhradne náhodným výberom v rozsahu a spôsobom podľa týchto pravidiel formou žrebovania určí päť účastníkov, ktorí v súlade s týmito pravidlami získajú výhru a ktorí súčasne splnili podmienky na vydanie výhry (ďalej len „výherca“). Ak z vyžrebovaného účtu na sociálnej sieti Facebook nie je možné bezprostredne a nepochybne určiť výhercu (napr. pre neúplnosť alebo zjavnú nepravdivosť údajov), žrebovanie sa predpísaným spôsobom bezodkladne zopakuje.

2. Výhra

Výhrou je možnosť výhercu navštíviť organizátorom určené výrobné priestory organizátora (ďalej len „továreň MINIT“) v čase určenom organizátorom; súčasťou výhry nie je zabezpečenie prepravy výhercu do továrne MINIT ani z továrne MINIT ani náhrada nákladov spojených s prepravou výhercu do továrne MINIT ani z továrne MINIT.  

Organizátor poskytne do súťaže výhry na vlastné náklady. Výmena výhry za peniaze alebo akékoľvek iné plnenie je vylúčená. Výhru nemožno vymáhať ani ju platne zabezpečiť.

3.  Odovzdanie a prevzatie výhier

Výhry budú výhercom poskytnuté organizátorom. Organizátor vhodným spôsobom (napr. cestou sociálnej siete Facebook) kontaktuje vyžrebovaného výhercu a dohodne s ním spôsob, miesto a čas poskytnutia výhry. Zánik účasti výhercu v súťaži pred vydaním získanej výhry má za následok zánik oprávnenia prevziať si získanú výhru.

Výherca preberá výhru ako stojí a leží, teda organizátor nezodpovedá za žiadne prípadné vady výhry. Vylúčené sú aj akékoľvek súvisiace nároky výhercu, najmä nároky na náhradu škody, nároky na náhradu ušlého zisku a iné obdobné nároky.