Projekty

arrow
eunia.jpg „Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu: Múzejná 208/1, Dunajská Streda
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandardnosti mrazených pekárskych polotovarov využitím inovácií na báze nových informačno-riadiacich a kontrolných systémov a nových technologických postupov
Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a kvality jej výrobkov prostredníctvom zavádzania nových inovácií vo výrobno-technologických postupoch

Špecifické ciele:

  1. Skvalitnenie procesu prípravy výroby zavedením moderného automatizovaného systému dávkovania surovín do múčnych zmesí umožňujúceho dosiahnutie štandardnej kvality cesta i pri meniacej sa kvalite surovín a vylúčenie ľudského faktora pri navažovaní veľkého počtu zložiek pripravovaných zmesí. 
  2. Optimalizáciu a štandardizáciu stupňa predpečenia produktov zavedením účinnej kontroly a inteligentného systému riadenia procesu zohľadňujúceho aktuálnu kvalitu vstupujúceho cesta a požadovaný stupeň predpečenia schopného reagovať v reálnom čase na snímané parametre .
  3. Zavedenie a zdokonalenie kontrolných metód potrebných pre predikciu a hodnotenie kvality a vlastností  surovín, polotovarov a produktov.
  4. Rozšírenie sortimentu zdravie podporujúcich produktov.

Východiskový stav:
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a predaj mrazených pekárenských polotovarov. Spoločnosť Fornetti vo svojom závode v Dunajskej Strede dnes vyrába mesačne priemerne viac ako 178 druhov výrobkov. Napriek vysokej odbornej kvalite personálu a dobre organizovanej vnútornej kontrole prichádza vo výrobnom procese k chybám. Najčastejšou príčinou je zlyhanie ľudského faktora pri príprave múčnych zmesí a pri predpečení výrobkov, kde rozhodnutia na základe subjektívneho hodnotenia procesu vedú k nedopečeniu alebo prepečeniu. Spoločnosť sa dlhodobo usiluje o zdokonaľovanie výrobnej technológie, zvyšovanie a štandardizáciu kvality svojich výrobkov, orientuje sa na vlastný vývoj a výrobkové inovácie hlavne v smere zdravej výživy. Hlavným cieľom spoločnosti je posilnenie pozície firmy na trhu predpečených pekárenských polotovarov zvýšením ich štandardnosti, kvality a zavedením nových produktov v kategórii zdravie podporujúcich výrobkov pri celkovom zvýšení objemu výroby a efektívnosti využitia surovín, energií a ľudského potenciálu.

Stav po realizácii projektu:
Výsledkom projektu bude skvalitnenie procesu prípravy výroby zavedením moderného automatizovaného systému dávkovania surovín do múčnych zmesí, optimalizácia a štandardizácia stupňa predpečenia produktov pomocou nových rotačných pecí, zdokonalenie kontrolných metód potrebných pre predikciu a hodnotenie kvality a vlastností surovín, polotovarov a produktov a v neposlednom rade aj rozšírenie sortimentu zdravie podporujúcich produktov. Lepšie poznanie zákonitostí o vplyve surovín a tepelných podmienok počas výroby na vlastnosti cesta a kvalitu hotových výrobkov umožní zaviesť ucelený inteligentný informačný a riadiaci systém zahrňujúci všetky stupne výroby. Realizáciou projektu sa vytvorí 6 nových pracovných miest. Prínosom realizácie projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, zefektívnenie výrobno-technologických postupov, tvorba pridanej hodnoty a tvorba kvalifikovaných pracovných miest.

Názov a sídlo prijímateľa: MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Dátum začatia realizácie projektu: 10.02.2014
Dátum skončenie realizácie projektu: 31.12.2015
Logo operačného programu: oprogram.jpg
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 453 293,05 €
Fotodokumentácia z cenovej ponuky: